ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Prima Medica EgészségAkadémia oktatásaihoz

Hatályos: 2023. szeptember 1-től

A Day Health Kft, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Felhasználó (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött oktatás szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 1. Szerződő Felek

1.1.        A szolgáltató:

A szolgáltató neve: Day Health Kft

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16. 2. em. 3.

Cégjegyzékszám: 01 09 301615

Adószám: 26095491-2-41

Képviselő: dr. Babai László István

Postacím: 1015 Budapest, Ostrom u. 16. 2. em. 3.

Telefonszám:  +36 (30) 485 0709 

E-mail cím:  egeszsegakademia@primamedica.hu

1.2.        A tárhelyszolgáltató:

Név:      Panosys Kft.

Székhely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6.B. ép. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám: 14 09 311787

Adószám: 23484191-2-14

Képviselő: Kiss Ákos

Telefonszám: +36 (70) 9417801

E-mail cím: info@tudaspiac.hu

1.3.        Bankkártyás fizetést szolgáltató:

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Adószám:  25353192-2-43

Telefonszám: +36 (1) 464 7099

E-mail: hello@barion.com

(Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.)

1.4.        A felhasználó:

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték és elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

 1. ÁSZF célja, hatály és közzététele

2.1.        Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2.2.        A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

2.3.        A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni. A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a  https://egeszsegakademia.primamedica.hu címen.

2.4.        Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és felhasználásra/megrendelésre hatályosak. Jelen ÁSZF annak visszavonásáig hatályos.

2.5.        Jelen ÁSZF érvényes a weboldalon történő megrendelések esetén, kiterjed minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre, melyet a Felhasználó a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. Az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

2.6.        A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja.

2.7.        A felhasználó regisztrációját követő megrendelési űrlap kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést.

 1. A Szolgáltatás

A Prima Medica EgészségAkadémia egy online kurzusokat adó felület, mely élőben zajló és előre felvett egészségüggyel kapcsolatos ismertetőanyagokat kínál az érdeklődő felhasználók számára előadások és workshopok formájában. Az oktatási anyagok vásárlásához és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

Oktatási anyagok típusai:

 • Élő videók:

Az előadások egy részét online formában élőben nézhetik meg a Felhasználók a zoom rendszeren keresztül. Az a Felhasználó, aki befizette az előadás díját, de nem tud élőben részt venni az eseményen, számukra lehetőség van 7 napig visszanézni az előadást. Hallgató és oktató között interakcióra nincs lehetőség az előadások során.

 • Visszanézhető videók:

Visszanézhetővé videókat is lehetőség van megnézni a Prima Medica EgészségAkadémia weboldalán. Időhöz nem kötött a videók megtekintése, váráslást követő 3 hónapig van lehetősége a Felhasználónak a videó megnézésére korlátlan számban. Letöltést a felület nem engedélyez.

 • Workshopok:

A Prima Medica EgészségAkadémia online workshopokat is tart a Felhasználók számára, ahol kisebb csoportban van lehetőség interaktívan részt venni egy oktatási területben. Felületet szintén a zoom rendszer biztosít az oktatók és Felhasználók számára.

 1. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei

4.1.        A Felhasználó jogosult az általa megvásárolt online oktatási anyag személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

4.2.        Felhasználó köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére abban az esetben, ha fizetős szolgáltatást szeretne igénybe venni.

4.3.        A felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

4.4.        A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavát. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

4.5.        Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az adott kurzushoz kapcsolódó változásokról. Felhasználó jogosult az egeszsegakademia@primamedica.hu e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

4.6.        Felhasználó tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

5.1.        Szolgáltató köteles hozzáférést biztosítani a megrendelőlap kitöltése során megrendelt oktatási anyaghoz. Amennyiben online előadásra fizetett elő a Felhasználó, akkor élőben tudja végignézni az oktatási anyagot a megadott linken keresztül, amit további 7 napon keresztül jogosult még visszanézni bármikor. Amennyiben online workshopra fizetett elő a Felhasználó, akkor élőben tud részt venni az interaktív oktatási folyamatban a megadott linken keresztül, aminek visszanézésére nincs lehetőség. A visszanézhető videók esetében 3 hónapig biztosít a Prima Medica EgészségAkadémia hozzáférést a vásárlónak a megvásárolt anyaghoz.

5.2.        Visszanézhető kurzus megvásárlása esetén a Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetés szerűén, díjfizetési kötelezettség a Felhasználót nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.

5.3.        A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Felhasználó által igényelt oktatási anyag felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy-vagy személyiségi jogainak megsértése).

5.4.        A Szolgáltató köteles a kurzusokat karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

5.5.        A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

5.6.        A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a felhasználót értesíteni.

5.7.        Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. A Felhasználó e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

5.8.        Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Felhasználót, hogy a Szerződés teljesítéséhez a Felhasználó alábbi adatait kezeli: természetes személycsaládi és utóneve, állandó lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy esetén: cégnevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.)

5.9.        A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, a Felhasználó azonosításához, valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

5.10.      A Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató Felhasználó adatait kizárólag a Felhasználó hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. A Felhasználó az adatkezeléshez az ÁSZF 4. 6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

5.11.      A Szolgáltató jogosul a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

 1. Díjfizetés

6.1.        Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt 3 hónapos hozzáférést garantál.

6.2.        A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

6.3.        A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán jelenleg Barion rendszeren keresztüli bankkártyás fizetéssel. A fizetés indításakor a weboldalon a Felhasználó kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a bankkártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Felhasználót a Szolgáltató weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait. Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

6.4.        Az internetes oldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót.

6.5.        A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Felhasználó elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt online termékhez való hozzáférés biztosítása előtt e-mail-ben megkeresi a Felhasználót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy az online terméket a hibás áron értékesítse.

6.6.        A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki. A Felhasználó elfogadja, hogy az ellenérték összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 1. A szerződés megszűnése

A Szerződés megszűnik:

 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • nem természetes személy Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével;
 • természetesen személy esetén a Felhasználó halálával;
 • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a https://egeszsegakademia.primamedica.hu/ oldalon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

 1. Elállási jog, jótállás

8.1.        Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Felhasználót (amennyiben Fogyasztónak minősül) a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Felhasználó ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

8.2.        A fenti elállási jog nem illeti meg a Felhasználót a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

8.3.        A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a letöltést megelőzően van mód online kurzusok esetén, élő videós tartalmak esetén pedig az élő felvétel elkezdésééig. Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

 1. Vis maior

9.1.        Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker-támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

9.2.        Ha vis maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a vis maior körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

10.1.      A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 1. Felelősség

11.1.      Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.  Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé. A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

 1. Egyéb rendelkezések

12.1.      A Szolgáltató weboldalán szereplő minden oktatási anyag szerzői jogi védelem alatt áll. a Felhasználó a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a www.egeszsegakademia.primamedica.hu oldalain található képek, videók, szövegek, ebookok, egyéb anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik.

12.2.      A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

12.3.      Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az egeszsegakademia.primamedica.hu oldalon jól látható módon köteles elhelyezni.

 1. Záró rendelkezések

13.1.      Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.